1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem …………………….… lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Dofinansowanie oczyszczalni

Cel Programu

Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

 

Nabór wniosków

 1. Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem.
 2. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w systemie ciągłym do dnia 30 września każdego roku wdrażania Programu (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu) lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok. Istnieje możliwość zarezerwowania przez Fundusz na rzecz Banku określonego limitu środków ze wskazaniem terminu jego wykorzystania. Maksymalny okres rezerwacji środków przez bank ustala się na 6 miesięcy, przy czym rezerwacja nie może trwać dłużej niż do dnia 30 września danego roku. Po upływie ww. terminu rezerwacja wygasa automatycznie chyba, że bank i Fundusz ustalą inaczej.
 3. Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, zamieszczony jest na stronie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl.

 

Forma dofinansowania

Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

 

Beneficjenci

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Nieruchomość ta winna znajdować się terenach, gdzie w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dotacja przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

 

Uwaga:

Program nie obejmuje wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków dla obiektów wykorzystywanych na działalność gospodarczą i dla nieruchomości letniskowych.

W budynkach znajdujących się w trakcie budowy, dopuszcza się wyłącznie wykonanie poś, w ramach zadania objętego kredytem, z zastrzeżeniem, iż oddanie budynku do użytkowania nastąpi nie później niż w terminie jednego roku od daty złożenia w banku wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Wymogi wykonania i użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 1. likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) i wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków (poś) uzależniony od wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników;
 2. lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami uwzględniającymi zachowanie minimalnych odległości od różnych obiektów i wód gruntowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz wprowadzenie ścieków do ziemi lub do urządzeń wodnych zgodnie z wymogami określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984);
 3. wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dopuszcza się także wykonanie poś we własnym zakresie, pod warunkiem przeprowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi – posiadającej uprawnienia o których mowa powyżej;
 4. wykorzystanie do budowy oczyszczalni wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (urządzenia powinno posiadać znak CE oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566 – dostarcza producent/dystrybutor);
 5. należyte użytkowanie oczyszczalni przez Beneficjenta tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może podlegać kontroli Funduszu w całym okresie trwałości zadania;
 6. zakończenie realizacji zadania w terminie do dnia 15 listopada danego roku.

 

Szczegółowe informacje dot. dotacji znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

www.wfosigw.lodz.pl

Dofinansowanie oczyszczalni w wysokosci 40% wartości oczyszczalni

sprawdź